Arxiv

2018, Vol. 1, № 3, Serial № 3 RSS

MƏQALƏLƏR

İNTERNET ƏDƏBİYYATI DÖVRÜNDƏ YENİ OXUMA, YAZMA, ANLAMA VƏ DÜŞÜNMƏ TƏCRÜBƏLƏRİ (ingilis dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.13

Uyğar Aydəmir (s. 5-23)

AZƏRBAYCAN MƏRASİM FOLKLORUNDA ADƏTLƏR, İNANCLAR BƏŞƏRİ VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN İFADƏSİ KİMİ (Azərb. dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.14

Zümrüd Mənsimova (s. 24-41)

“ƏN ÜSTÜNÜN MÜMKÜNLÜYÜ” QAYDASI: FƏLSƏFİ MƏNTİQ İSTİQAMƏTİNDƏ METAFİZİK NƏZƏRİYYƏ     (ərəb dilində)

DOI:10.33864/MTFZK.2019.15

Müctəba Ən-Nimr (s. 42-56)

ELÇİNİN “BAŞ” ROMANI: BƏDİİ ÜSLUB VƏ JANR ÖZÜNƏMƏXSUSLUĞU KONTEKSTİNDƏ (Azərb. dilində)

DOI:10.33864/MTFZK.2019.16

Əhməd Sami Elaydi (s. 57-74)

TRANSFİZİKA YOXSA, FİZİKADAN SONRA (Azərb. dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.17

Vaqif Quliyev (s. 75-86)

MAARİFLƏNDİRİCİ TƏHSİL VƏ İNSAN HAQLARI KONTEKSTİNDƏ TƏHSİL VƏ SÜLH DÜNYASI (türk dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.18

Əhməd Alkayış (s. 87-114)

DİNİ MƏNƏVİYYATIN GƏLƏCƏYİNİN POSTMODERNİZM VƏ ƏNƏNƏVİÇİLİK MÖVQEYİNDƏN MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ (fars dilində)
DOI:10.33864/MTFZK.2019.19

Məhəmməd Hadi Mədəni (s. 115-140)

  • Tarix:2022-01-27