Arxiv

2018, Vol. 1, № 4, Serial № 4 RSS

MƏQALƏLƏR

XX VƏ XXI ƏSRLƏRİN TƏFSİRÇİLƏRİNİN ŞƏRHLƏRİ KONTEKSTİNDƏN HURUFİ MUKATTAYA BAXIŞ (türk dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.20

Sevgi Tütün (s. 6-32)

QAHİRƏ İSLAM İNCƏSƏNƏTİ MUZEYİNDƏ SAXLANILAN ƏMİR İBRAHİM QÖVİŞ MUSTAFAZANA MƏXSUS TƏKKƏNİN MƏRMƏR LÖVHƏSI ÜZƏRİNDƏ APARILAN ARXEOLOJİ VƏ BƏDİİ TƏDQİQATLAR (ərəb dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.21

Alaa əd-Din Mahmud, Əhməd Abdulla Nəcm (s. 33-58)

TƏSƏVVÜF SİMVOLİKASININ XAQANİ ƏSƏRLƏRİNDƏKİ TƏCƏSSÜMÜ (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.22

Könül Hacıyeva (s. 59-75)

DÜNYANIN YARANMASI VƏ QURAN AYƏLƏRİ İLƏ BÖYÜK PARTLAYIŞ NƏZƏRİYYƏSİNİN MÜQAYİSƏSİ (fars dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.23

Əli Bağırov (s. 76-84)

EYLER DAİRƏLƏRİ VƏ SİLLOGİZMLƏR (Azərb. dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.24

Rauf Musayev (s. 85-107)

MÜMKÜNLÜK YOXSA AKTUALLIQ? TİMOTHY VİLLIAMSONUN FİKİRLƏRİNİN TƏNQİDİ TƏHLİLİ (fars dilində)

DOI: 10.33864/MTFZK.2019.25

Vəhidə Sadiqi, Rıza Hacıibrahimi (s. 108-136)

  • Tarix:2022-01-27