Arxiv

2019, Vol. 2, № 3, Serial № 7 RSS

MƏQALƏLƏR

FƏLSƏFİ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ VƏ TƏSƏVVÜF (ingilis dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.39
Könül Bünyadzadə (s. 7-22)

EPİSTEMOLOJİK MÜZAKİRƏLƏR KONTEKSTİNDƏ “SUBYEKTİN BUXARLAŞMASI” (türk dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.40
Rafiz Manafov (s. 23-40)

A.S.PUŞKİNİN POEZİYASINDA BƏZİ TÜRK SİMVOLLARI VƏ EZOTERİZM HAQQINDA (rus dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.41
Ələkbər Ələkbərov (s. 41-80)

ƏHMƏD BƏY AĞAOĞLUNA GÖRƏ İSLAM TƏHSİL SİSTEMİ VƏ MƏDƏNİYYƏTİN PROBLEMLƏRİNDƏ İSLAHAT ZƏRURƏTİ (Azərb. dilində)

DOI 10.33864/MTFZK.2019.42
Aygün Kərimova (s. 81-94)

SOVET DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN FƏLSƏFƏSİNİN SOSİAL-NƏZƏRİ ƏSASLARI (rus dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.43
Vüsalə Musayeva (s. 95-114)

QURANİ-KƏRİMDƏ NƏSXİ QƏBUL ETMƏYƏNLƏRİN İDDİALARINA TƏHLİLİ YANAŞMA (Azərb. dilində)
DOI 10.33864/MTFZK.2019.44
Nuru İmanov (s. 115-130)

SƏDRƏDDİN ŞİRAZİ FƏLSƏFƏSİNDƏ “NƏFS ÖZ VƏHDƏTİNDƏ BÜTÜN QÜVVƏLƏRİN MƏCMUSUDUR” NƏZƏRİYYƏSİNİN ŞƏRH VƏ DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ (fars dilində)

DOI 10.33864/MTFZK.2019.45
Bərəkətullah Sinəvi (s. 131-145)

  • Tarix:2022-01-27